Lekker leren en ontwikkelen

Leren de volgende stappen te zetten door vriendschappen op te bouwen, samen te spelen, huiswerkbegeleiding en nog veel meer.

Vriendschappen bouwen en onderhouden

Doel

De deelnemer leert om vriendschappen op een juiste manier aan te gaan en deze te onderhouden.

Omschrijving

Vrienden maken en houden is niet altijd gemakkelijk. In dit begeleidingstraject leren de deelnemers hoe ze nieuwe vriendschappen aangaan, opbouwen en onderhouden. We kunnen ook kijken of oude vriendschappen weer aangehaald kunnen worden. 

Werkwijze

Kan zowel individueel als in een groep. We besteden aandacht aan de volgende thema’s:
wat is vriendschap, wat is contact, wie zijn mijn vrienden en hoe leer je nieuwe mensen kennen.

Doelgroep

Jongeren en jongvolwassenen, die problemen ondervinden bij aangaan, opbouwen en onderhouden van vriendschappen.

 

Spelbegeleiding

Doel

Deelnemers leren op een juiste manier te spelen in vrije situaties. De spelontwikkeling staat hierbij centraal.

Omschrijving

Voor veel kinderen is het lastig om samen te spelen met andere kinderen. Hoe vraag je of je mee mag spelen, hoe kun je overleggen wat je gaat doen, wat doe je als de ander juist niet met je wil spelen, of als de ander juist de baas speelt? Misschien speel je juist zelf altijd de baas en vinden andere kinderen dit niet fijn. Hiervoor is er spelbegeleiding. Spelbegeleiding is er voor deelnemers die stagneren in hun (spel)ontwikkeling. De deelnemer leert zijn eigen mogelijkheden en spelvaardigheden te vergroten. Dit alles gebeurt op een speelse manier.

Werkwijze

Er kan zowel in groepjes, als individueel gewerkt worden. Dit is afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer. Aan de hand van een intakegesprek en/of een observatie tijdens een vrije spelsituatie wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan ook in samenwerking met de school.

Doelgroep

Deelnemers die stageneren in hun spelontwikkeling, moeilijk samen kunnen spelen, vrije momenten lastig kunnen invullen, snel conflicten hebben tijdens spelsituaties, niet tot spel komen.

 

Individuele Regulatie Agressie Training (IRAT)

Doel

Het doel van de training is tweeledig. Enerzijds kan de deelnemer op een verantwoorde wijze (agressieve) gevoelens ontladen en er controle over krijgen. Anderzijds zal de deelnemer bewust worden gemaakt van zijn agressiehuishouding en vervolgens gedragsalternatieven aangeboden krijgen die sociaal acceptabel zijn.

Omschrijving

Het omgaan en uiten van agressie is voor velen een probleem. Agressie waarmee men wordt geconfronteerd door de omgeving, maar ook agressieve gevoelens die men bij zichzelf ervaart en die geuit worden. Agressie bestaat! Agressie vraagt om acceptatie. Om agressie te kunnen accepteren, dient men deze te begrijpen en te zoeken naar uitingsvormen die door anderen begrepen en geaccepteerd kunnen worden.

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit een individueel voor- en uitvoeringstraject. In het voortraject zal met name de vraagstelling en intrinsieke motivatie van de deelnemer centraal staan. De vraagstelling zal worden vertaald naar een ondersteuningsvraag. Aan de hand van de bepaling van de intrinsieke motivatie zal aangegeven worden of binnen de IRAT antwoorden geboden kunnen worden. Naast de vraagstelling van de deelnemer is de vraagstelling van de aanvrager voor een IRAT tevens van belang in het geval dat deelnemer en aanvrager niet dezelfde persoon is. In het uitvoeringstraject zal er gewerkt worden aan de hand van thema’s.

Thema’s die in fases worden doorlopen

 • De kennismakingsfase. In deze fase zal de deelnemer kennismaken met de trainer en zijn werkwijze. Betrouwbaar zijn en vertrouwen creëren zijn hierbij de kernthema’s.
 • De ontdekkingsfase. In deze fase zal de deelnemer zijn of haar specifieke vraagstelling of ondersteuningsvraag nader onderzoeken en uitwerken met de trainer. Bewustwording is hier het kernthema.
 • De keuzefase. In deze fase zal de deelnemer leren dat er altijd mogelijkheden zijn om keuzes te maken. De deelnemer zal leren dat elke keuze gevolgen heeft. Gevolgen die prettig zijn voor de deelnemer en de omgeving. Het zoeken naar antwoorden is hier het kernthema.
 • De oefenfase. De deelnemer zal situaties aangeboden krijgen om het geleerde in praktijk te gaan brengen. Zelfcontrole is het kernthema.
 • De afrondingsfase. De deelnemer zal de ruimte en de gelegenheid krijgen om de training goed af te ronden. Afscheid is hierbij het kernthema.
 • De werkvormen die gebruikt worden zijn gedragstherapeutisch van aard. Dit betekent 'Leren door te doen met een positieve benadering'. 

Doelgroep

De doelgroep voor de IRAT zijn jongeren en jongvolwassenen waarvan de omgeving of zijzelf problemen ervaren in het uiten en omgaan met gevoelens van agressie. De deelnemers dienen open te staan voor gedragsbeïnvloeding.

 

Stagebegeleiding

Doel

De theoretische kennis toepassen in de praktijk. Jezelf blijven motiveren en stimuleren om een leerzame stageperiode goed af te ronden.
 
Omschrijving

Uit een boek leren is vaak eenvoudiger dan het daadwerkelijk toepassen in de praktijk. Op een stageplek is de omgeving vaak anders dan je gewend bent. De vaardigheden die je op school hebt geleerd, zijn dan soms lastig toe te passen.  
 
Werkwijze

In overleg met school en de stagebegeleider stellen we een individueel handelingsplan, om de stage tot een succes te maken. Wij kunnen hierbij zowel ondersteunend / begeleidend zijn voor de stagiair, als de school en de stagebegeleider. Ondersteuning middels de applicatie Close2Care behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Doelgroep

 • Jongeren, die hulp nodig hebben bij hun stage. Denk daarbij aan jongeren met structureringsproblemen.
 • Jongeren die moeite hebben met nieuwe situaties.
 • Jongeren met sociaal emotionele problemen.
 • Jongeren met cognitieve problemen.

 

Begeleiding excursies vakanties kampen

Doel

Kinderen goed voorbereid op excursie laten gaan.
 
Omschrijving

Op kamp of op excursie gaan is vaak spannend. Goed voorbereid weggaan, scheelt de helft van de zorgen. Is het belangrijk dat de situaties voorspelbaar zijn.
 
Werkwijze

Per kind wordt er, in samenspraak met ouders en de desbetreffende docent, een plan van aanpak gemaakt. Hierbij kunt u denken aan: locatie bezoeken, activiteiten bespreken, route bespreken, etc. De begeleider kan eventueel mee op kamp, zodat er altijd teruggevallen kan worden op de professional. Ondersteuning middels de applicatie close2care behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Doelgroep

Kinderen / jongeren die moeilijk om kunnen gaan met wisselende situaties.

 

Sociale en fysieke weerbaarheid voor ouder & kind

Doel

Het doel is jongeren in de (pre-) puberteit en adolescentiefase een sociale en fysieke weerbaarheidtraining aan te bieden. Samen met hun vader of moeder werken aan egoversterking, sociale en fysieke weerbaarheid.
 
Omschrijving

Het sociale klimaat waarin jongeren zich tegenwoordig moeten bewegen, is complex van aard. Thuis, op school en in hun vrije tijd wordt er voortdurend een appèl op hen gedaan. Dit levert spannende momenten op. Momenten waarbij jongeren zich weerbaar moeten kunnen opstellen. Zowel sociaal als fysiek. Een opstelling waarin jongeren zichzelf kunnen blijven herkennen zonder in de verdrukking te raken. Emotioneel, mentaal en fysiek weerbaar kunnen opstellen betekent dat er veel ruimte vrijkomt voor zelfvertrouwen. Ouders  trainen mee in het trainingsprogramma. Dit betekent dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan het contact tussen ouders en hun zoon of dochter. Een goed contact zorgt voor meer begrip en vertrouwen in elkanders standpunten. Standpunten die kunnen conflicteren als het gaat om autonoom willen handelen van de puber/adolescent versus de zorg van de ouder.
 
Werkwijze

De werkwijze bestaat uit 10 sessies van een uur, waarbij elke sessie een herkenbaar patroon heeft. Daarnaast heeft elke sessie een thema. Met behulp van dit thema worden de jongeren hun eigen ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigheid van de jongeren wordt het uitgangspunt om hen te laten experimenteren in methoden om zichzelf ( Emotioneel, mentaal en fysiek weerbaarder op te stellen.

 
De thema’s zijn:

 • Nee of ja gevoel
 • Afstand en nabijheid
 • Grens stellen
 • Betrouwbaar zijn en vertrouwen hebben
 • Vanuit je kracht werken
 • Bekeken en gehoord worden
 • Wie is er de baas?
 • Bekijk het maar!
 • Integratie thema
 • Afsluitend thema

 
Doelgroep

De doelgroep voor de training sociale en fysieke weerbaarheid voor ouder & kind,  zijn ouders én hun zoon of dochter in de (pre-)puberale of adolescentiefase. Zij die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Tegelijkertijd is de training geschikt voor ouders die deze momenten willen benutten om een beter contact met hun zoon/dochter te krijgen. Contact dat er toe bij kan dragen de relatie met hun kind te verstevigen.
 
Tijdsduur

De training bestaat uit 10 sessies van een uur. 

 

Voorlichting verslavingsproblematiek 

Doel

De leerling kent de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik, roken en gamen.
 
Omschrijving

Tijdens deze voorlichting worden de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik, roken en gamen besproken. De voorlichting is van preventieve aard, om te voorkomen dat leerlingen starten met voorgenoemde activiteiten. Wanneer er sprake is van een verslaving, raden wij u aan om professionele hulp in te schakelen. Het stadium waarin voorlichting effectief zou kunnen zijn is dan gepasseerd.
 
Werkwijze

Maattraject, afgestemd op de doelgroep. De voorlichtingen kunnen in groepen van maximaal 25 leerlingen plaatsvinden.
 
Doelgroep

Groep 7 en 8 van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO.

 

Huiswerkbegeleiding

Doel

Leren structureren en plannen van schoolse taken. Effectief leren leren.
 
Omschrijving

Jongeren komen ineens in aanraking met een berg huiswerk. Hoe kunnen ze dit zo plannen zodat ze ook nog tijd hebben voor zichzelf en leuke dingen kunnen ondernemen? Door de juiste structuur krijgt de jongere zicht op zijn planning, waardoor zij de tijd efficiënter kan indelen. 
 
Werkwijze

Kan zowel op school, als thuis. Individueel of in groepsverband. De inhoud wordt per individu bekeken, om zo optimaal aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de deelnemer. Ondersteuning middels de applicatie Close2Care behoort ook tot de mogelijkheden.
 
Doelgroep

Jongeren, die ondersteuning nodig hebben bij hun huiswerk. 

 

Top